آرمان راه امید دانش (آراد)

ساختار آموزشی دانشگاه های مجارستان

ساختار آموزشی دانشگاه های مجارستان

هنگام تحصیل در دانشگاه های مجارستان اگر چه ساختار مدرک در اکثر دوره ها تقسیم شده است ، برخی از برنامه های یکپارچه ( یک سطح ) وجود دارد که سطح لیسانس و سطح کارشناسی ارشد پیوسته هستند مانند دوره دامپزشکی ، معماری ، دندانپزشکی ، داروسازی ، حقوق و پزشکی . این دوره های پیوسته شامل 10-12 ترم ( 5 تا6 سال ) است و تا پایان سال آخر فرد باید 300 تا 360 اعتبار کامل داشته باشد .

در یک برنامه دکترا که مدت 4 سال تحصیلی به طول می انجامد دانشجو مکلف به گذراندن 240 واحد است . در پايان ترم چهارم ، آزمون نهايي بايد انجام شود . پس از بررسی موفق ، 2 سال آخر برنامه دکترا در مورد انجام تحقیق و نوشتن پایان نامه خود است که می تواند یک سال دیگر ادامه یابد .