آرمان راه امید دانش (آراد)

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم در هلند

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم در هلند

 
                                                                                    گروه الف (ممتاز)
                                           Institution  

World Rank

1

Delft university of Technology (TU Delft)                            

151-200

2

Eindhoven university of Technology (TU/e)                       

301-400

3

Erasmus University Rotterdam                                                

68

4

Leiden university                                                                           

82

5

Maastricht university (Universiteit Maastricht)                  

201-300

6

Radboud University Nijmegen                                                  

101-150

7

Tilburg university                                                                          

501-600

8

University of Amsterdam (Universiteit Van Amsterdam)

101-150

9

University of Groningen                                                                

65

10

University of Twente (UT)                                                             

401-500

11

Utrecht university                                                                            

49

12

Vrije Universiteit Amsterdam (Free university Amsterdam)

 
13

Wageningen University and Research

151-200

                                                                                    گروه ب (خوب)

1

Maastricht School of Management (MSM)

201-300

                                                                                    گروه ج (متوسط)

1

Conservatorium Van Amsterdam 

 

2

Hanze University of Applied Sciences

 

3

HAN university of Applied Sciences

 

4

Amsterdam University of Applied Sciences

 

5

IHE Delft Institute for Water Education

 

6

Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)

 

7

NHL University of Applied Sciences

 

8

Nyenrode Business Universiteit

 

9

Saxion University of Professional Education

 

10

TIAS School for Business and Society  

 

11

Van Hall Larenstein

 

12

Zuyd Hogeschool