آرمان راه امید دانش (آراد)

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در مجارستان

 

                                                      دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم در مجارستان
                                                                                     گروه ب (خوب)
                                            Institution            

World Rank

1

Budapest University of Technology and Economics   

801-900

2

Corvinus University of Budapest

 

3

Eotvos Lorand University    

501-600

4

Szent Istvan University

 

5

University of Debrecen          

901-1000

6

University of Pecs

 

7

University of Physical Education, Budapest صرفاً در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

8

University of Szeged               

601-700

                                                                               گروه ج (متوسط)

1

University of Miskolc